Nidoking

Tipo: Poison, Ground

Peso: 62 Kg

Altura: 1.4 m