Gothitelle

Tipo: Psychic

Peso: 44 Kg

Altura: 1.5 m