Eternatus

Tipo: Poison, Dragon

Peso: 950 Kg

Altura: 20 m